Innovaties in München rond metingen via zonlicht

Deze boeiende manier van gassen meten wordt toegepast in München, Duitsland. Het artikel kunt u hier lezen.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Houtstook, van basisrecht naar verantwoordelijkheid

Overal in de het land gaan de alarmsignalen af door de toenemende houtstook bij gezinnen. Het zou goedkoper zijn dan andere manieren van warmtevoorziening. Door de toename van thuiswerken en andere lockdown effecten is de houtstook toegenomen. Het begint al in de ochtend en gaat nagenoeg de hele dag door. Het draagt gaandeweg bij aan een groot deel van de luchtvervuiling in Nederland. Maar erger nog, het is een van grootste bronnen van individuele blootstelling aan schadelijke stoffen. Dit omdat buurtbewoner vaak de hele dag in de pieken van elkaars luchtvervuiling zitten.

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/bewoners-in-de-houtgreep-de-kachel-als-splijtzwam-in-een-keurige-straat-in-dieren~a4efea8d/

Basisrecht. Dankzij het stoken van hout is de mens geworden wat het is, een dominante soort op aarde. Via het vuur hebben we allerlei gereedschappen weten te vervaardigen voor ons welzijn maar ook oorlogsvoering. We hebben woonomgevingen kunnen creëren in de meest onherbergzame gebieden dankzij stookwarmte. Dankzij vuur hebben we ons voedsel leren bereiden zodat het meer verteerbaar werd en daardoor onze gezondheid verbeterde.

Kortom, zonder de beheersing van vuur zou de mens de mens niet zijn. Het stoken van vuur zit daarom diepgeworteld in ons DNA en wordt ervaren als basisrecht.

Verantwoordelijkheid. We leven echter niet meer in de prehistorie met minder dan een miljoen mensen op de grote Aarde. We leven in een moderne tijd met veel energiebronnen als alternatief, op een “kleine” Aarde met nagenoeg 8 miljard medemensen. In ons land zijn we dichtbevolkt met ruim 17 miljoen mensen. Nu weten we dat de rook van houtverbranding enorm schadelijk is voor onze gezondheid en dat van onze omgeving. Onze algehele ongezonde levensstijl heeft ons al kwetsbaarder gemaakt door gebrek aan lichaamsbeweging, overconsumptie, gemanipuleerde voeding, enz. Door de vergrijzing verblijven veel mensen in hun thuisomgeving.

Dat we ons eigen lichaam belasten door onze levensstijl is iets wat we zelf in de hand hebben. Maar naar anderen in onze omgeving hebben we een verantwoordelijkheid die verder gaat dan naar onszelf. Inbreuk op de privacy van buren via geluidsoverlast is al een thema van aandacht. Maar als we de gezonde lucht van anderen vervuilen dan is dat ethisch onaanvaardbaar geworden in deze moderne tijd. Als ruim 50 jaar wordt er gewerkt aan een schonere leefomgeving door industrieën te verplichten hun uitstoot te minderen. Nu ligt ook intensieve veehouderij onder vuur en vele agrarische processen die vervuilend blijken te zijn. Waarom zouden wij, als individu en de som der vuurtje stokende eenlingen dan achter moeten blijven?

Uiteindelijk gaat het om onze gezondheid en bijbehorende weerbaarheid in zijn algemeenheid, ons sociale karakter via zorg met en voor elkaar, onze leefomgeving en het klimaat. We maken ons druk om het verkeer, de luchtvaart…. en nu ook nog eens schadelijke virussen. Maar ons eigen gedrag stellen we met moeite ter discussie. In toenemende mate wordt ethiek (ook wetenschappelijk) op een lijn gezet met verantwoordelijkheid voor mens en natuur. Dat geldt voor de instellingen maar ook voor onszelf. In allerlei landen en dichtbevolkte gebieden is houtstook reeds verboden.

In een modern land als Nederland zouden we niet eens op een verbod moeten wachten maar solidair zijn naar elkaar vanuit gezondheid, empathie en compassie.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Geuroverlast

Plotseling verschenen er op social media klachten van mensen over de stank in de stad. Niet alleen in bepaalde delen van Eindhoven maar in de gehele regio. De brandweer rukte uit om de lucht te meten maar kon geen duidelijke verklaring vinden. De vele contacten in AiREAS werden geraadpleegd om te kijken of we via onze meetinstrumenten iets konden vinden. Wij meten echter geen geur, wel bepaalde gassen (ozon, NO2, CO2) en fijnstof (PM). Variaties in deze metingen willen niet perse ook geurproblemen laten zien en zeker niet op zo’n grote schaal als tijdens deze avond.

Eindhovens Dagblad had er ook spreekwoordelijk lucht van gekregen en stelde vragen. De situatie riep herinneringen op van soortgelijke gebeurtenissen in ons AiREAS verleden. Het artikel verscheen en levert tevens reacties op van burgers uit de regio.

Een belangrijke aanwijzing was de plotselinge weersomslag rond 18:30. De windrichting draaide, de luchtvochtigheid steeg enorm en de temperatuur daalde. Het was een typische “inversie” situatie waarin enorme pieken luchtvervuiling waargenomen worden die geen aanwijsbare oorzaak hebben. Het samenpersen van de lucht door weersomstandigheden verzamelt te vervuiling op neushoogte wat normaliter in verschillende luchtlagen verspreid is.

Een tweede aanwijzing gave wandelaars uit de Kempen. Zij zagen hoe de boeren massaal mest aan het injecteren waren op het land. Door de enorme vorstperiode hadden ze hun dieren binnen moeten houden en verzamelde de mest zich overmatig de gierputten. Nu, met het mooie weer, konden ze niet anders dan de overvolle putten ledigen door in korte tijd meer te verspreiden dan normaal. De combinatie hiervan met het vochtige en samendrukkende weertype zorgde voor de geurverspreiding en overlast in de regio.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Nieuwjaar

Ondanks het vuurwerkverbod was de jaarwisseling een groot patroon van luchtvervuiling in Nederland. Vuurwerk en open haarden waarbij de geringe wind uit het Noorden kwam. We kunnen dus niemand anders de schuld geven dan onszelf.

PM 2,5 Bron: Scapeler
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Data? Een onderschat fenomeen

CityLab open gesprek met open data deskundigen uit Eindhoven, Tinus Kanters and CeesJan Mol.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Nieuwsbrief 4 Regionaal Zuidoost Brabant

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Leuke uitdaging voor oud en nieuw

Stad van Morgen

Tijdens de wekelijkse zoomsessie (dinsdagochtend 10.00) van de School of Talents & Wellness in het Nederlands gaan we steeds op zoek naar initiatieven die we samen tot uitvoering kunnen brengen. Altijd binnen de kaders van Sustainocratie en onze menselijke kernwaarden. Daaruit zijn al een aantal mooie processen ontstaan. Vandaag was er weer een sessie en oud en nieuw kwam ter sprake. Het vuurwerkverbod haalt een bepaalde traditie weg die men in andere landen niet kent maar in Nederland wel. Vanuit onze samenwerking AiREAS is de situatie van luchtkwaliteit elk jaar een kritisch punt dat de volksgezondheid in gevaar brengt. Voor velen is het verdwijnen van vuurwerk dus helemaal geen probleem. Maar wat komt er in de plaats?

Het idee wordt geopperd door Eva, een zangeres zelf, om Nederland te verleiden na middernacht de straat op te gaan met een lied, een dansje en warme chocolademelk. Misschien kunnen we de jeugd…

View original post 77 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Venray, boeren en buren

De samenwerking tussen RIVM, boeren, inwoners van Venray, de gemeente en provincie is afgerond. In dit korte filmpje kunnen we de essenties van het project bekijken en beluisteren met de deelnemers…

Luchtkwaliteit in Venray
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Gemeente Eindhoven wil werken aan luchtkwaliteit

Na Amsterdam is de regio Eindhoven het slechts qua luchtvervuiling volgens de gegevens waarop de overheid haar beleid voert. Als Stad van Morgen klopten we in 2010 op de deur van de gemeente Eindhoven omdat we als inwoners en onze kinderen “in een gezonde stad” willen wonen “met gezonde lucht”. Wij klopten niet op de deur vanuit kritiek op beleid maar met de uitnodiging om vanuit menselijk perspectief daar SAMEN verantwoordelijkheid voor te nemen.

Het plaatsje dat Groen Links gebruikte op Facebook na de gemeentelijke budget afspraken voor 2021

De gemeentelijke bestuurders en beleidsambtenaren waren verrast door deze uitnodiging. “De omgekeerde wereld” werd het wel genoemd. Vanuit de Stad van Morgen was de opvatting echter “de juiste wereld”, waarin de overheid een faciliterende rol heeft in het functioneren van de stad en omgeving, en niet een sturende. Het gemeente bestuur ging niet meteen positief in op de uitnodiging. We m moesten eerst een proces doormaken met de Provincie omdat dit het kanaal was van de middelen die door het rijk middels het SLA (schone lucht akkoord) naar de stad Eindhoven worden gesluisd. De provincie ging wel meteen in op de uitnodiging en faciliteerde het ontstaan van AiREAS.

Toch was de Provincie qua organisatie nog niet gestructureerd om integraal gebiedsverantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid. Verzuiling was niet gebaseerd op menselijke of natuurlijke kernwaarden maar andere prioriteiten. Daarbij komt dat de gemeenten een eigen politieke verantwoordelijkheid dragen door gemeentelijke verkiezingen. Zo kwamen we toch weer bij de gemeente Eindhoven terecht. De eerste verkiezingen na de kredietcrisis van 2008, in 2010, hadden de deuren geopend voor andere visies dan alleen institutionele Brainport vormen. AiREAS bestond al vanuit het menselijke belang van gezondheid en luchtkwaliteit als kernwaarde voor het duurzame voortbestaan van de mens en haar gemeenschap. Maar de gemeente was nog niet opgesteld vanuit deze kernwaarden. Ook het coalitie akkoord van die tijd niet. Zij stuurde wel aan op de economische drijfveer van “innovatie”.

Gaandeweg zien we dat gezondheid een steeds groter draagvlak krijgt, ook in de gemeentelijke organisatie en de politieke coalitie. De tweede uitdaging voor de gemeente is “hoe gaan we ermee om”? Nemen we hierin een sturende rol, vanuit het sociale domein? Concentreren we ons op infrastructurele maatregelen zoals verkeer en vergroening? Of accepteren we de faciliterende rol, ook als het gaat om het samen vormgeven van uitvoerende maatregelen. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor faciliterende infrastructuur nog steeds bij de overheid maar wordt gedragsverandering en innovatie gestimuleerd en gefaciliteerd maar uitgevoerd door innovatief ondernemerschap en burgerparticipatie. Dat is enerzijds goedkoper voor de overheid maar vooral ook effectiever door betrokkenheid. Er is echter minder controle en meer open overheid aanwezigheid voor veranderingen die niet vooraf te plannen zijn.

Dat is lastig als je sinds de jaren 70 al ruim 50 jaar georganiseerd bent vanuit betutteling en redelijke beslotenheid in besluitvorming. Ook voor burgerparticipatie is het een verandering om mee te bepalen hoe de leefomgeving zich transformeert naar gezondheid en het eigen gedrag aanpast om eraan te voldoen. Steeds meer zien we dat de gelijkwaardigheid ontstaat. De expertise van de Stad van Morgen is eruit opgebouwd. We zullen zien wat 2021 brengt, in Eindhoven of anders de rest van de wereld waar dezelfde processen actueel zijn.

Waar gaat dit geld naar toe? Naar een onafhankelijk fonds voor cocreatie? Of het gebruikelijke brandjesbluswerk van instanties die belang hechten aan de brandjes

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Als je iets wilt veranderen moet je ook de ruimte krijgen

Een onderzoek over de jaarlijkse toekenning van middelen vanuit Den Haag voor aanpassingen aan de provinciale infrastructuur geeft een verrassend inzicht. Eerst moet de provincie voor files zorgen voordat men in aanmerking kan komen voor middelen. Dus als wij met zijn allen ons druk maken over gezondheid en vanuit die overweging een structuur aanpassing zouden willen dan geeft Den Haag niet thuis.

Lees hierover het verslag dat ons werd toegestuurd door de onderzoekers. Dit geeft natuurlijk aanleiding om via de weg van de democratie de tweede kamer te bewegen om die aanpak te herzien. Als gezondheid sturend is in een maatschappelijke werkelijkheid dan dienen de middelen daarvoor toegankelijk te zijn. Bedrijven zullen deze argumenten nooit aanleveren maar AiREAS wel. En als consortium van vele partijen staan we sterker met ons verhaal dan een willekeurige individuele partij. Werk aan de winkel dus voor AiREAS.

Meer asfalt of anders samenleven?
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment